IFRS 16: Har du svar på disse spørsmålene?

Har ditt selskap på plass systemer og prosesser for å tilfredsstille de nye kravene?

1. januar 2019 trer IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) i kraft. Det betyr at leie-/leasingavtaler i de fleste tilfeller blir regnskapsmessig likestilt med å eie bygg, maskiner, biler, skip, fly og andre større kapitalvarer. Med andre ord, de skal balanseføres, mens de før ble behandlet som løpende kostnader i resultatregnskapet.

 

Da skal retten til å leie kontorlokalene være en eiendel i balansen. Framtidige leieforpliktelser på kontorer – og for den saks skyld leasingforpliktelser på skip, biler og fly – skal føres opp som gjeld i balansen. Reduksjoner i restverdien skal fremstilles som avskrivninger i resultatet.

 

En CFO vet at slike endringer innebærer betydelige forretningsmessige, praktiske og teoretiske utfordringer. IFRS 16 medfører en betydelig endring fra dagens standard for leietakers regnskapsmessige behandling av leieavtaler. Er dere klare for endringen, som gjelder børsnoterte selskaper og alle andre som fører regnskapet etter IFRS?

 

Her er fire spørsmål selskapet må ha kontroll på for å overholde kravene:

 

  1. Hvor mange leie-/leasingavtaler har bedriften? I de fleste selskaper av en viss størrelse inngås det bindende avtaler, som skaper fremtidige forpliktelser, på mange ulike nivåer. Ofte ser ikke økonomiavdelingen mer enn en faktura. Svaret på spørsmålet er derfor svært ofte at man har flere leie-/leasingavtaler enn man tror.

 

  1. Kan dere tallfeste forpliktelsene og rettighetene som ligger i leie-/leasingavtalene? De fleste leieavtaler er hittil blitt regnskapsført basert på faktura fra leverandør, men uten at selskapet har et godt system for å forvalte avtalene, slik at de fremtidige regnskapsmessige konsekvensene kan tallfestes. Nå må det innehentes langt mer og flere data om den enkelte leiekontrakt, men mange vil lete forgjeves: En betydelig del av dataene som trengs for å beregne leieforpliktelsen finnes ikke i avtaledokumentene.

 

  1. Hvilken diskonteringsrate eller kalkulasjonsrente vil dere bruke for å beregne nåverdien av leie-/leasingavtalene? Her må man enten beregne den implisitte rentesatsen i leieavtalen eller bruke den alternative lånerenten for leietaker.

 

  1. Kjenner dere til unntakene i regelverket? For eksempel er kortvarige og mindre kontrakter ofte fritatt fra balanseføring.

 

Én ting er å overholde kravene, som nå begynner å haste for mange selskaper. For leietakere som i stor grad treffes av regelendringene, vil de også kunne påvirke lånevilkår, bonusordninger, oppkjøpsbeslutninger og selskapets evne til å betale utbytte.

 

Hvordan skal ditt selskap i praksis overholde kravene? Selv om IFRS brukes av selskaper over hele kloden, har leverandørene av ERP-systemer vært sene med å lansere moduler for beregninger av leieforpliktelser, i den grad de i det hele tatt tilbyr det.

 

 

House of Control har utviklet en modul som raskt og nøyaktig løser de nye IFRS-kravene til regnskapsføring av leie- og leasingkontrakter. Modulen kan brukes uavhengig av selskapets ERP-/regnskapssystem, og flere norske selskaper er allerede i gang med å bruke den.

 

Modulen dekker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger av bruksrett, leieforpliktelse og leiebetalinger. Dette er en sofistikert videreutvikling av vår mer kjente løsning Complete Control, som mer enn 1.000 kunder i 60 land bruker til å registrere eiendeler, avtaler og andre forpliktelser.

 

Vil du vite mer om vår løsning for rapportering av IFRS 16? Ta kontakt med oss i nå!