Dette betyr IFRS 16 for årsresultatet i selskapet

To revisorer og en forsker har sett på hvordan kravene i IFRS 16 om balanseføring av leie- og leasingavtaler slår ut i regnskapene til børsnoterte selskaper i Norge. Her er det de fant.

Førsteamanuensis Tonny Stenheim ved Handelshøgskolen BI har sammen med revisoren Harutjun Mesrobian i PwC og Kjetil Tveit Moen i KPMG gått gjennom regnskapene til 197 selskaper notert ved Oslo Børs. De har simulert hvordan IFRS 16 ville ha påvirket ulike størrelser i årsregnskapene.

EBIT øker med nesten 60 prosent
Når de slår sammen tallene for alle selskapene utenfor finansnæringen finner de følgende:

● Balanseførte eiendeler øker med 6,8 prosent
● Balanseførte forpliktelser øker med 9,4 prosent
● Egenkapital endres marginalt
● EBITDA øker med 20 prosent

«Den regnskapsmessige effekten har medført endring i samtlige nøkkeltall som ble undersøkt. Rentabilitetstallene blir bedre etter omarbeidelsen, samtidig som gjeldsgraden økes og egenkapitalandelen reduseres,» skriver de i oppsummeringen.

Balanseverdier varierer med bransje
Det er innen varehandelen, med sine mange husleieavtaler, at utslaget er størst når det gjelder endringer i balanseførte eiendeler. Mens gjennomsnittet for alle bransjer (utenfor finans) er 6,8 prosent, øker verdiene innen varehandelen med 26,6 prosent. Også transportnæringen ligger over gjennomsnittet, med 19,3 prosentvis økning i balanseførte verdier, etterfulgt av bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting.

«Hvis vi kun tar for oss de tre selskapene som beløpsmessig har mest operasjonelle leieavtaler, Statoil ASA (nå Equinor), Norwegian Air Shuttle ASA og BW Offshore Limited, står disse alene for 37 prosent av økningen. Dette bekrefter vår antagelse om at bruker av operasjonelle leieavtaler er mer utbredt i enkelte bransjer og selskaper. Felles for bransjene som påvirkes mest, er at de er kapitalkrevende bransjer med høyt investeringsbehov,» skriver forfatterne.

Resultatet blir påvirket
Når leie- og leasingavtaler går fra å være direkte kostnader til å bli avskrivninger og rentekostnader, påvirkes også viktige tall som EBITDA. På samme måte som med balanseverdiene, er det varehandelen og transport og forretningsmessig tjenesteyting som påvirkes mest. EBITDA for selskaper notert ved Oslo Børs innen disse bransjene øker med rundt 50 prosent.

«Årsresultatet påvirkes ikke i samme grad som EBITDA. Normalt vil effekten av reversering av kostnaden fra operasjonelle leieavtaler bli redusert gjennom ny avskrivnings- og rentekostnad. Det ble likevel identifisert endringer i årsresultatet i selskaper som hadde store kostnader til operasjonelle leieavtaler, men forholdsvis lav fremtidig leieforpliktelse. Effekten ble en økning i årsresultatet. Det fantes også tilfeller hvor kostnaden til operasjonelle leieavtaler var lav, men fremtidig leieforpliktelse stor. Her ble effekten en reduksjon i årsresultatet,» konkluderer Stenheim, Mesrobian og Tveit Moen.

Bedre driftsmargin
Forfatterne har også sett på flere ulike forholdstall, som for eksempel driftsmargin (DM), totalkapitalrentabilitet (ROA) og egenkapitalandel.

● Driftsmarginen øker fra 7,5 prosent til 10,2 prosent for alle bransjer sett under ett. Størst økning finner vi innenfor oljeindustrien.
● ROA øker i gjennomsnitt fra 1,7 prosent til 2,2 prosent.
● Egenkapitalandelen faller marginalt når man ser alle bransjer under ett, fra 38,8 prosent til 37,3 prosent. Her ser vi imidlertid store bransjeforskjeller, med størst fall innen varehandelen.

Om studien
Studien er gjennomført som en kvantitativ studie av børsnoterte foretak i Norge basert på informasjon i årsrapportene fra 2015. Regnskapstallene for 2015 er omarbeidet slik at de i størst mulig grad følger reguleringen i IFRS 16. Selve metoden som er benyttet for omarbeidelsen av regnskapstallene, kalles balanseføringsmetoden.

Hvordan håndterer dere kravene i IFRS 16, og hvilke konsekvenser får det? House of Control har utviklet en modul slik at ditt selskap enkelt får en nøyaktig kalkulasjon av for eksempel balanseverdier når operasjonelle leieavtaler endres til finansielle leieavtaler. Ta kontakt i dag!